اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,508
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,492
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,024,998,586
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,468,043
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,455,964
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,456,975
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 1,468,043 1,455,964 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 107,024,998,586
  2 1397/05/28 1,451,304 1,439,611 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 105,822,936,112
  3 1397/05/27 1,438,104 1,426,391 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,851,149,201
  4 1397/05/26 1,431,082 1,419,062 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,312,396,526
  5 1397/05/25 1,431,026 1,419,006 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 104,308,266,031
  6 1397/05/24 1,430,970 1,418,950 1,010 0 90,754 0 17,246 73,508 104,304,146,494
  7 1397/05/23 1,433,824 1,421,867 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,518,630,289
  8 1397/05/22 1,421,569 1,409,800 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 103,631,573,224
  9 1397/05/21 1,430,976 1,419,055 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,311,915,728
  10 1397/05/20 1,427,028 1,415,062 1,011 0 90,754 0 17,246 73,508 104,018,412,673
  11 1397/05/19 1,441,071 1,428,595 11,091- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,013,164,852
  12 1397/05/18 1,441,003 1,428,527 11,091- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,008,182,069
  13 1397/05/17 1,440,937 1,428,461 11,091- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,003,320,930
  14 1397/05/16 1,459,244 1,446,136 22,616- 0 90,754 0 17,246 73,508 106,302,558,727
  15 1397/05/15 1,467,003 1,453,758 33,593- 0 90,754 0 17,246 73,508 106,862,829,590
  16 1397/05/14 1,444,852 1,431,915 41,999- 0 90,754 0 17,246 73,508 105,257,203,434
  17 1397/05/13 1,415,035 1,402,530 31,253- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,097,176,330
  18 1397/05/12 1,421,387 1,408,464 31,253- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,533,393,150
  19 1397/05/11 1,421,300 1,408,378 31,253- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,527,015,526
  20 1397/05/10 1,421,237 1,408,314 31,252- 0 90,754 0 17,246 73,508 103,522,374,416